Skip to main content
Dotacje

Data publikacji: 22-10-2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę NEFRIS Sp. z o.o. projektu pn. „System do wyceny wartości rynkowej maszyn i urządzeń na potrzeby banków i leasingów”, w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć. Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.